Search form

Matalikilo 28:15

15Bona! Ndi ayebo, njookubamba koonse nkoya, alimwi njookuboozya kunyika eyi. Nsikooyookulekelezya pe mane lumwi nkacite ncenambide.