Search form

Matalikilo 28:20

20Elyo Jakobo wakakonka cikonke, wati, Na Leza wazumina kuba ambebo aku ndi bamba mulweendo olu nduntolede, alimwi ulandipa insima yakulya azikobela zyakusama,