Search form

Matalikilo 28:22

22alyalo ibbwe eli ndinjiimikide kuti libe male nde liyooba iŋanda ya-Leza. Alimwi kufumbwa nzondipa, ncobeni njooboozya cipanzi cakumi cazyo kulinduwe.