Search form

Matalikilo 28:6

6Lino Esau wakabona Izaka mbwaakalongezya Jakobo akumutuma kuPadanaramu kuti akwate mwanakazi wakooko, ambwaakamulailila mukulongezya kwakwe kuti, Toelede kukwata mwanakazi wabana basimbi ba-Kanana,