Search form

Matalikilo 29:1

Jakobo mbwaakasika kuli-Labani. Mbwaakakwata Leya a-Rakele

1Mpoonya awo Jakobo wakatola lweendo lwakwe, wasika kunyika yabana bakujwe.