Search form

Matalikilo 29:10

10Mpoonya awo Jakobo, naakabona Rakele mwana musimbi wa-Labani mukulana wabanyina ambelele zya-Labani mukulana wabanyina, Jakobo wakaakukunkulisya ibbwe kuzwa kumulomo wacikala, wanywisya imbelele zya-Labani mukulana wabanyina.