Search form

Matalikilo 29:15

15Lino Labani wakaambila Jakobo kuti, Uli mukwesu, pele sa nkukwaamba kuti uleelede kundibelekela buyo cakutavola? Kondaambila mbunjeelede kukuvozya.