Search form

Matalikilo 29:2

2Lino naakali kulanga, wakabona cikala musokwe, nkabela kakuli matanga otatwe aambelele, zyakalilede kumbali aco, nkaambo kucikala eco nkobakali kunywisya imbelele. Ibbwe lyakujazya mulomo wacikala lyakali ipati.