Search form

Matalikilo 29:20

20Aboobo Jakobo wakabelekela Rakele myaka iili musanu aibili, pele mumeso aakwe myaka eyi yakali mbuli mazuba mace buyo nkaambo kaluyando ndwaakamuyandisya.