Search form

Matalikilo 29:25

25Lino nibwakaca, wakabona kuti ngu-Leya. Mpawo wakaambila Labani kuti, Ninzi eci ncowandicitila? Sa teensi Rakele ngundakabelekela kulinduwe? Ino wandeenenanzi?