Search form

Matalikilo 29:30

30Lino Jakobo wakaleta Rakele alakwe muŋanda, nkabela wakali kuyandisya Rakele kwiinda Leya, Elyo wakacili kumubelekela milimo myaka aimwi iili musanu aibili.