Search form

Matalikilo 29:33

33Elyo wakaminta alimwi, wazyala mwana mulombe, wati, Jehova ulimvwide kuti ndisulidwe, aboobo wandipa mwana oyu alakwe, Wakamuulika izina lyaSimeoni.