Search form

Matalikilo 29:34

34Lino wakaminta alimwi, wazyala mwana mulombe, wati, Lino ncobeni mulumaangu ulandinamatila, nkaambo ndamuzyalila bana balombe botatwe. Aboobo wakamuulika izina lya-Levi.