Search form

Matalikilo 3:1

Adamu a-Eva mbubakabisya

1Lino inzoka kiijisi maanu kwiinda banyama boonse bamusokwe Jehova Leza mbaakalenga. Nkabela yakaambila mwanakazi kuti, Sa ncobeni Leza wakaamba kuti, Tamweelede kulya misamu yoonse yamumuunda?