Search form

Matalikilo 3:16

16Lino mwanakazi wakamwaambila kuti, Njookuvuzizya macise aako akuminta kwako, uyoozyala bana amacise, alimwi uyoosukama mulumaako, ngonguwe uuti kakweendelezye.