Search form

Matalikilo 3:17

17Alakwe Adamu wakamwaambila kuti, Mbowaswiilila ijwi lyamukaako akulya micelo njindakulailila kuti toelede kwiilya, nyika ilitukidwe nkaambo kanduwe, Uyoolya micelo yayo mumacise mazuba oonse aabuponi bwako.