Search form

Matalikilo 3:6

6Lino mwanakazi wakabona kuti musamu mubotu kukuulya, alimwi ulabotezya meso, alimwi ulayandika kukupa muntu busongo. Nkabela mpawo wakabweza micelo yawo, walya. Alakwe mulumaakwe, wakamupa, alakwe wakalya.