Search form

Matalikilo 3:7

7Mpoonya awo meso aabo boonse bobile akajaluka, nkabela bakaziba kuti bali azinswe, Lino bakatalika kusuma matu aamukuyu akulicitila zilivumbilizyo.