Search form

Matalikilo 30:27

27Mpawo Labani wakamuvwiila kuti, Na ndabota mumeso aako, kala okuno, nkaambo ndakasonda, ndajana kuti Jehova wandipa coolwe nkaambo kako.