Search form

Matalikilo 30:36

36Nkabela wakalyaandaanya a-Jakobo musinzo wamazuba otatwe, Lino Jakobo wakali kweembela imbelele zya-Labani izyakasyeede.