Search form

Matalikilo 30:38

38Lino inti ezyo nzyaakanyemba, wakazibika muzinywido imbelele mozyakali kunywida maanzi, kunembo lyambelele, nkabela imbelele zyakali kuminta nizyakeza kuzoonywa.