Search form

Matalikilo 30:40

40Alimwi Jakobo wakaandaanya tubelele, nkabela wakalanzya meso aambelele kulizeezyo zili amabala mabala azisia mubu tanga bwa-Labani. Nkabela wakabika matanga aakwe alike, taakwe naakaabika antoomwe ambelele zyaLabani.