Search form

Matalikilo 30:41

41Nkabela kufumbwa ciindi imbelele zitulumuka zyamubutanga nizyakali kuzyalana, Jakobo wakabika inti kumeso aambelele muzinywido, kuti zizyalane akati kanti,