Search form

Matalikilo 31:25

25Aboobo Labani wakeenzya Jakobo. Nkabela Jakobo kayakide cilao cakwe kucilundu, Alakwe Labani abazyalwanyina kayakide cilao cakwe mucilundu ca-Gileadi.