Search form

Matalikilo 31:27

27Ino nkaambonzi wacija kumbali? Nkaambonzi wanyweleleka? Nkaambonzi tokwe nondaambila, elyo nindakakonzya kukuleka cakusekelela anyimbo, cakulizya nyeele akantimbwa?