Search form

Matalikilo 31:31

31Mpawo Jakobo wakavwiila Labani kuti, Ndakali kuyoowa, nkaambo ndakali kuyeeya kuti ulandinyanzya bana bako basimbi kuti ntainki abo.