Search form

Matalikilo 31:32

32Lino baleza bako, kufumbwa uubajisi ncobeni takooyoopona. Okuno kumeso aabakwesu lingula, ubone na imbono zyako nkuzili kulindiswe, uzitole. (Nkaambo Jakobo katazi kuti Rakele kababbide),