Search form

Matalikilo 31:36

36Mpawo bukali bwa-Jakobo bwakabuka, nkabela wakakazyanya a-Labani, Jakobo wakaambila Labani kuti, Ino mulandunzi ngundabisya? Nkaambonzi nowanditobela obo cabukali.