Search form

Matalikilo 31:38

38Bona! Myaka iili makumi obile ndakakala kulinduwe. Imbelele zyako ampongo zyako tazikwe nizyakasowa, alimwi bagutu bamatanga aako nsikwe nindakabalya.