Search form

Matalikilo 31:41

41Myaka iili makumi obile ndakali kulinduwe. Ndakakubelekela milimo myaka iili ikumi aine kuti nkwate bana bako basimbi bobile, amyaka iili musanu aumwi ndakabelekela imbelele zyako, pele zyakuvola zyangu wakazisandula-sandula ziindi zili ikumi.