Search form

Matalikilo 31:43

43Mpawo Labani wakavwiila Jakobo kuti, Bana basimbi mbana bangu, bana balombe mbana bangu, imbelele nimbelele zyangu, azyoonse nzobona nzezyangu. Pele aba bana basimbi bangu abana mbebazyede, mbacitilenzi buzuba obuno?