Search form

Matalikilo 31:46

46Alimwi Jakobo wakaambila banyina boonse kuti, Amubungike mabwe. Nkabela bakabweza mabwe, balundika citantaala, balya mpoonya awo acitantaala.