Search form

Matalikilo 32:12

12Pele webo wakaamba kuti, Ncobeni njookubamba kabotu akuvuzya lunyungu lwako lube mbuli musenga wakunkomwe yalwizi uutabaliki nkaambo kakuvula kwawo.