Search form

Matalikilo 32:16

16elyo ezi zyoonse wakazibika mumaanza aabalanda bakwe, itanga limwi alimwi alilike, nkabela wakaambila balanda bakwe kuti, Amuzulule kunembo lyangu, alimwi amutalamukane itanga limwi atanganyina.