Search form

Matalikilo 32:17

17Nkabela wakalailila sitanga mutaanzi kuti, Akuswana Esau mukulana wangu, akubuzya kuti, Uli wani? Uya kuli? Azeezi nzojisi nzizyani?