Search form

Matalikilo 32:19

19Awabili awatatu abasimatanga bakali musule, boonse buyo wakabalailila kuti, Mbuboobu mbumweelede kwaambila Esau, mwamujana.