Search form

Matalikilo 32:20

20Alimwi kamwaamba kuti, Alakwe Jakobo mulanda wako mwali musule. Nkaambo wakali kuyeeya kuti, Nkamutontozye acipo eci ncendatuma. Musule aceeci tuyoobonana kubusyu. Ambweni ulanditambula.