Search form

Matalikilo 32:22

Jakobo mbwaakasinana a-Leza

22Lino masiku ayo ngaonya wakanyampuka, wabweza banakazi bakwe bobile abalanda bakwe basimbi bobile abana bakwe bali ikumi aumwi, wazubuka kucito ca-Jaboki.