Search form

Matalikilo 32:28

28Wakati, Izina lyako talikooyooambwa limbi kuti nduwe Jakobo, pe, izina lyako liyooba Israyeli, nkaambo wazundana a-Leza abantu, alimwi wazunda.