Search form

Matalikilo 32:3

Jakobo mbwaakalibamba kuswanaana a-Esau

3Lino Jakobo wakatuma batumwa kuti bamuzulwide kuyooswanaana a-Esau mukulana wakwe munyika ya-Seiri, cisi ca-Edomu.