Search form

Matalikilo 32:30

30Elyo Jakobo wakaulika oko kuntu izina lya-Penueli, nkaambo wakati, Ndabona Leza busyu kubusyu, nekubaboobo buumi bwangu mpobucili.