Search form

Matalikilo 33:13

13Pele wakamuvwiila kuti, Mwami wangu ulizi kuti bana mbaniini, alimwi ndijisi imbelele atjombe zinyonsya, Na bazibingisya buzuba bomwe, imbelele zyoonse zilafwa.