Search form

Matalikilo 33:8

8Elyo Esau wakabuzya kuti, Nkokutyeni aya makamu makamu ngendakaswana? Wakavuwa kuti, Nkokujana buuya mumeso aamwami wangu.