Search form

Matalikilo 34

Sekemu mbwaakabisizya Dina

1-Lino Dina, mwana musimbi wa-Leya ngwaakazyalila Jakobo, wakaya kuswaya-swaya kubanakazi bacisi eco. 2-Nkabela Sekemu mwana wa-Hamori mu-Hiti mwami wacisi, naakamubona, wakamutizya, woona awe, wamubisizya. 3-Moyo wakwe wakasukama Dina mwana musimbi wa-Jakobo nkabela wakayandisya musimbi akumwaambila cakumoongelezya. 4-Elyo Sekemu wakaambila Hamori wisi kuti, Kondeendela oyo musimbi, nkamukwate. 5Lino Jakobo wakamvwa kuti wasofwaazya Dina mwanaakwe musimbi, pele bana bakwe balombe bakali mukweembela iŋombe musokwe, aboobo Jakobo wakaumuna buyo mane bakasika. 6Nkabela Hamori wisi Sekemu wakainka kuli-Jakobo kuyooambaula awe. 7-Abalo bana balombe ba-Jakobo, nibakamvwa makani, bakaboola kuzwa musokwe, nkabela abo basankwa bakabijilwa akukalala loko nkaambo kabufubafuba obo mbwaakacitide mumukowa wa-Israyeli mukulalika mwana musimbi waJakobo, nkaambo cilatondwa kucita obo.

8Pele Hamori wakabaambila kuti, Moyo wa-Sekemu mwanaangu ulisukeme mwanaanu musimbi. Wence mumupe nguwe, amukwate. 9-Alimwi atutangane buzwalani bwalukwatano, kuti mutupe bana banu basimbi, anywebo mutole bana besu basimbi. 10-Lino amukale kulindiswe; nyika yoonse iyoomujalukila, kuti mukale, musambale, mube ambono mulinjiyo. 11Alakwe Sekemu wakaambila wisi musimbi abakulana bakwe kuti, Mfwidwe buuya kulindinywe, elyo kufumbwa ncomwaamba ndamupa ncico. 12-Amwaambe luselo lunji azipo zinji mbubonya mbuli mbumuyanda, njoomupa ncomwaamba, pele amundipe musimbi, mukwate.

13-Mpoonya awo bana ba-Jakobo bakavwiila Sekemu a-Hamori wisi cakweena, nkaambo kakuti wakasofwaazya mucizi wabo Dina. 14-Bakabaambila kuti, Tatukonzyi kucita obo pe. Tatukonzyi kupa mucizi wesu kuti akwatwe kumwaalumi uutapalwidwe, nkaambo kucita obo kulatuusya bweeme. 15Tatukonzyi kumuzuminina cita mutaangune kucita cintu comwe, Muleelede kuba mbubonya mbuli ndiswe, nkukuti baalumi boonse akati kanu baleelede kupalulwa. 16Na mwazumina obo, tulamupa bana besu basimbi akukwata bana banu basimbi, alimwi tulakala antoomwe, tube musyobo omwe. 17Pele na mwakaka kutuswiilila, na mwakaka kupalulwa, tulatola buyo mwana musimbi wesu, twiinke,

18Lino majwi aabo akabota mumeso aa-Hamori amumeso aa-Sekemu mwana wa-Hamori. 19-Nkabela mulombe takwaakamuka kucita obo, nkaambo kayandisya mwana musimbi wa-Jakobo. Kali mulemu kwiinda basiŋanda boonse bawisi. 20-Aboobo Hamori amwanaakwe Sekemu bakasika kumulyango wamunzi wabo, bakaambila bantu bamumunzi wabo kuti, 21Aba bantu mbasiluumuno; bakale omuno munyika akusambala mumonya, nkaambo nyika nimpati, ilazulila; bakwate bana besu basimbi, aswebo tubape bana besu basimbi. 22Nekubaboobo bantu tabakonzyi kuzumina kukala aswebo akuba musyobo omwe, cita tuzumine kucita cintu comwe, nkukuti tuleelede kuzumina kuti baalumi boonse akati kesu bapalulwe, mbubonya mbuli mbubapalwidwe balo. 23Iŋombe zyabo ambono zyabo abanyama babo, sa zyoonse buyo tazikooyooba zyesu? Atuzumine, lino balakala aswebo. 24-Mpoonya awo boonse ibakali kunjila mumulyango wamunzi wakwe bakaswiilila Hamori a-Sekemu mwanaakwe. Baalumi boonse bakapalulwa, boonse buyo ibakali kunjila mumulyango wamunzi wakwe.

25-Lino buzuba bwatatu nibwakaca, nibakali kuciswa, bana bobile baJakobo, nkukuti Simeoni a-Levi bakulana ba-Dina, bakatola umwi aumwi ipanga lyakwe, boongomokela munzi, bajaya baalumi boonse. 26Alakwe Hamori amwanaakwe Sekemu, boonse bakabajaya apanga, elyo bakagwisya Dina muŋanda ya-Sekemu, bamutola. 27Bana ba-Jakobo bakasika kuli bajayidwe, akusaala munzi, nkaambo kakuti mucizi wabo kasofwaazidwe. 28Bakatola imbelele zyabo aŋombe zyabo ambongolo zyabo, azintu zyoonse zyamumunzi azyamumyuunda, 29imbono zyabo zyoonse, atwana twabo toonse abanakazi babo boonse, zyoonse buyo zyamuŋanda bakazisaala akuzitola. 30-Mpawo Jakobo wakaambila Simeoni a-Levi kuti, Mwandifwabya, nkaambo mwandinunsya akati kabantu bakede munyika, ba-Kanana aba-Perizi, Mebo, tuli bace buyo. Balayoboloka akundilwisya, lino njoonyonyooka, mebo aluzubo lwangu. 31Pele bakati, Sa uleelede kucitila mucizi wesu mbuli sibwaamu mbwacitilwa?