Search form

Matalikilo 34:11

11Alakwe Sekemu wakaambila wisi musimbi abakulana bakwe kuti, Mfwidwe buuya kulindinywe, elyo kufumbwa ncomwaamba ndamupa ncico.