Search form

Matalikilo 34:14

14Bakabaambila kuti, Tatukonzyi kucita obo pe. Tatukonzyi kupa mucizi wesu kuti akwatwe kumwaalumi uutapalwidwe, nkaambo kucita obo kulatuusya bweeme.