Search form

Matalikilo 34:15

15Tatukonzyi kumuzuminina cita mutaangune kucita cintu comwe, Muleelede kuba mbubonya mbuli ndiswe, nkukuti baalumi boonse akati kanu baleelede kupalulwa.