Search form

Matalikilo 34:22

22Nekubaboobo bantu tabakonzyi kuzumina kukala aswebo akuba musyobo omwe, cita tuzumine kucita cintu comwe, nkukuti tuleelede kuzumina kuti baalumi boonse akati kesu bapalulwe, mbubonya mbuli mbubapalwidwe balo.