Search form

Matalikilo 34:24

24Mpoonya awo boonse ibakali kunjila mumulyango wamunzi wakwe bakaswiilila Hamori a-Sekemu mwanaakwe. Baalumi boonse bakapalulwa, boonse buyo ibakali kunjila mumulyango wamunzi wakwe.