Search form

Matalikilo 34:7

7Abalo bana balombe ba-Jakobo, nibakamvwa makani, bakaboola kuzwa musokwe, nkabela abo basankwa bakabijilwa akukalala loko nkaambo kabufubafuba obo mbwaakacitide mumukowa wa-Israyeli mukulalika mwana musimbi waJakobo, nkaambo cilatondwa kucita obo.